FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Krigsarkivet

 


Krigsarkivet har stängt sina lokaler på Banergatan och har påbörjat flytten till Arninge, Täby. Krigsarkivet planerar att åter öppna efter årsskiftet 2020/21.

Läs mer på denna länk..!


Artikel från DN 2020-07-01

Krigsarkivet förlorade striden

(Klicka på bilden för en förstoring)


Dokument

Om Krigsarkivet


FHT arkiv i Krigsarkivet

 


Denna sida skall ge en inblick i vad som finns i FHT arkiv, hos Krigsarkivet.

Beställning av handlingar görs hos Krigsarkivet. Exempel på ifyllnad av "Beställningssedel Krigsarkivet", visas längre ned på sidan. Om dessa direktiv följs, underlättar det för personalen att hitta rätt dokument.


Verksamhet
Försvarets historiska telesamlingar (FHT) är en organisation som har till uppgift att biträda försvarets museiorganisation med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av den telemateriel som skall väljas ut och överlämnas till Statens försvarshistoriska museer (SFHM).

SFHM skall i sina samlingar visa (spegla) försvarets roll och betydelse i samhällsutvecklingen genom tiderna samt så långt möjligt visa den tekniska utvecklingen inom de områden, där försvaret varit föregångare och ofta drivit på den tekniska utvecklingen, bland annat för att kunna möta den hotbild som man kunnat förutse, eller i vissa fall genom olika tekniska prognoser, som grund för fortsatt forskning och teknikutveckling.

Inom försvaret har tekniken och då kanske alldeles särskilt teletekniken, under de senaste decennierna, genomgått en mycket snabb utveckling och den utvecklingen är förmodligen av stort intresse för kommande generationer att få beskriven och demonstrerad. Detta kan åstadkommas geonom att välja ut, visa, och beskriva (ofta specialutvecklad) försvarsmateriel, som varit särskilt intressant, sett ur teknisk och/eller operativ/taktisk synpunkt.

Museernas personal har dock mera sällan några tekniska kunskaper vad gäller försvarets materiel, varför de har stort behov av stöd och hjälp, från de officerare ingenjörer som var med och utvecklade och anskaffade materielen, eller de officerare som tjänstgjorde som lärare på skolor och förband, eller i olika ledande funktioner på krigsförbanden.

Det måste alltså komma till ett samspel mellan museerna och i första hand de tekniker som har kunskaper om materielen, hur den använts i krigsorgan-isationen och hur materielen ingått som integrerade delar i komplexa materielsystem.

Det är här FHT kommer in i bilden!


Beslut om att dagens deposition av FHT:s arkiv överlämnas från och med 2030-06-30 som gåva till Krigsarkivet.


Information

Rutiner för att få ta del av hemligt arkivmaterial i Krigsarkivet

Fst/Säk - separat arkiv Wennerströmaffären

(I krigsarkivet finns detta separata arkiv – i arkivet finns ett antal avhemligade dokument som berör FV materiel mm mm.)


Nedan och i kolumnen till höger, finns förtecknat de dokument, beskrivningar, skrivelser, bilder, mm, som finns överlämnat till Krigsarkivet.

På Krigsarkivet finns en pärm med motsvarande information. Rubriksättningen nedan, med flikar, är enligt KrA-pärmens upplägg.

FHT arkiv heter "1062".

Varje flik nedan, är en länk till respektive förteckning.

Då en handling önskas, ifylls en "Beställningssedel Krigsarkivet" hos KrA.

Önskas flera volymer i nummerordning, behöver endast en beställningssedel fyllas i, men önskas exempelvis, volym 3, volym 5, behöver 2 beställnings-sedlar ifyllas.


Flik 1 Försvarets Historiska Telesamlingar
Dokument
(Gemensamt arkiv avseende dokument framtagna av Urvalsgrupperna, Armé, Marin och Flygvapen).

Exempel på ifyllnad av "Beställningssedel Krigsarkivet" för flik 1.


Flik 2 Armén. Beskrivningar. (30 MB)

Exempel på ifyllnad av "Beställningssedel Krigsarkivet" för flik 2.


Flik 3 Armén. Glasplåtar. (16 MB)

Exempel på ifyllnad av "Beställningssedel Krigsarkivet" för flik 3.


Flik 4:1 Flygvapnets projektdokument.
(Ej registrerade arbetshandlingar,PM, protokoll från arbetsmöten, fotografier och övrigt bildmaterial, rörande den aktuella telematerielens framtagning, samlade i arkivkartonger)

För att läsa dokument märkta "hemliga" (i ovanstående fil) krävs godkännande vid KrA.

Exempel på ifyllnad av "Beställningssedel Krigsarkivet" för flik 4:1.


Flik 4:2 Arméns projektdokument. (2 MB)
(Miloradiolänk/TpR1, Telesystem 8000/9000)

Exempel på ifyllnad av "Beställningssedel Krigsarkivet" för flik 4:2.


Flik 4:3 Marinens projektdokument (Under framtagning)


Arkiv rörande urvalsgrupp FV producerade dokument

(Av Urval FV producerade dokument, som finns inlämnade hos KrA. I dokumentet görs hänvisning till volym i "flik 1" ovan)


Urval FV hyllor i Kra FrihamnenUrval FV märkning av arkivkartonger

Urval FV:s dokument hos KrA i Frihamnen. Urval FV:s ettikett märkning.
(Nederst till höger, FHT gemensamma dokument).

(Det går att få en större bild genom att klicka på bilden).


Arkivarbete 2016-11-10 - - 11 på TrV.

Urvalsgrupp FV genomförde ovanstående dagar arkivarbete på TrV och detta föranledde till, att ytterligare ett antal nya arkivkartonger blev överlämnade till KrA.

Rubriker till det som arkiverats ovanståenda dagar, framgår av "Flygvapnets projektdokument" på flik FMGem/Krigsarkivet, det som är markerat med lila.

Deltagare dag 1: Göran Kihlström, John Hübbert, Hans-Ove Görtz, Arne Larsson, Christer Thorsson, Owe Lindqvist, Hans Bruno.

Deltagare dag 2: Göran Kihlström, John Hübbert, Hans-Ove Görtz, Arne Larsson, Hans Bruno.

Frihamnen

FHT urval FV arkiv i KrA (Frihamnen). Göran Kihlström, John Hübbert, Hans-Ove Görtz. Bakom kameran fanns Arne Larsson.


Arkivarbete 2016-01-27 - - 28 på TrV.

Urvalsgrupp FV genomförde ovanstående dagar arkivarbete på TrV och detta föranledde att ett antal nya arkivkartonger blev överlämnade till KrA. Det övervägande arkivarbetet rörde RAS 90/TARAS. Rubriker till det som arkiverats ovanståenda dagar, framgår av "Flygvapnets projektdokument" på flik FMGem/Krigsarkivet, det som är markerat med blått. Resultatet av dagarna blev 22 arkivkartonger.

Trotjänarna inom FHT Göran Kihlström och Arne Larsson hade även rensat lite i sina egna "arkiv", där delar därav hamnade i arkivkartonger. Några "godbitar" från Göran, finns på länkarna nedanför.

Arkivarbete

Fr v John Hübbert, Arne Larsson, Hans-Ove Görtz, Göran Kihlström och bakom kameran Hans Bruno. 27/1 deltog även Christer Thorsson.

Ericssonapparat

Handbok i telefon från 1883

Fördelar och nackdelar med olika sambandmedel

Principen för telefonapparaten

 

 

 

 


Arkivarbete 2012-02-15, i Krigsarkivets lokaler i Frihamnen, med deltagare från urvalsgrupp Armé och Flygvapen.

Urval ArméUrval FV

Håkan Palm och Per Lundgren (Urval Armé), John Hübbert, (Urval FV).

Urval FV

Hans Bruno och Göran Kihlström (Urval FV).Bakom kameran, Arne Larsson, (Urval FV).

(Det går att få en större bild genom att klicka på bilden).