FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Lfc 1 (1964-2001)


Jan Andersson

(Jan Andersson)


Tillverkare Marconi, UK

Historik
Utvecklingen av nya flygplanstyper under 1950-talets början ledde till att förvarningstiderna minskade varför snabbheten i rapportering, bearbetning, presentation och orientering måste ökas. Därför slogs luftbevakningscentraler (lc) och jaktcentraler (jc) samman till en typ av central, kallad luftförsvarscentral (lfc). Till denna central knöts även representanter för luftvärnet.

I och med tillkomsten av lfc kunde en centraliserad och direkt stridsledning genomföras. Det stridslednings- och luftbevakningssystem som lfc kom att ingå i benämndes Stril 50.

Utvecklingen på det vapentekniska området gick under de följande åren så snabbt att nya vägar måste prövas för att upprätthålla ett effektivt och slagkraftigt luftförsvar. Intensiva studier, forskning och utvecklingsarbete under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet gav till resultat en uppbyggnad av Stril 60-systemet.

De värderingar som låg till grund för utvecklingen av lfc gäller fortfarande för lösande av de förelagda uppgifterna men metoderna har successivt förbättrats genom utnyttjande av datateknikens och signalbehandlingens utveckling.

Förvarningstider Lfc 1DBU 0100

Förvarningstider. DBU 0100 "Fur Hat", M3195-0100009

År 1959 beställdes från Marconi i England två databehandlingssystem, till en kostnad av 60 MSEK, som skulle ingå i Stril 60. Under 1963-64 levererades systemet "Fur Hat" till lfc l. Systemet bestod av DBU 0100 och operatörsplatser med indikatorer i de operativa hytterna.
(Ref: DBU0100 T5001)

1965 kompletterades systemet med datorer och funktioner för ledning av Rb 68 och alarmering. Kompletteringen beställdes från Marconi till en kostnad av 10 MSEK.

1970 levererades av Marconi system "Mayflower" DBU 0101 som omfattade datorsystem för regional vädercentral (RVädC) och datorsystem för volumetrisk radarstation typ PS-66. Kostnad 7 MSEK.
(Ref: Mayflower Volumetric DBU0101 T 6206 vol1)

DBU 0101DBU 0102

DBU 0101 "Mayflower". DBU 0102 "Napoleon".

1971 kompletterades det regionala vädersystemet med ett grafiskt presentationssystem från STANSAAB, system "Napoleon" DBU 0102 till en kostnad av 2 MSEK.
(Ref: Systembeskrivning Proj. Napoleon Nr: 135)

1976 kompletterades datorsystemen med ytterligare datorer från STANSAAB, till en kostnad av 4 MSEK, system ”Väder 70 komplettering" DBU 0103. Detta innebar att väder- och stridsledningssystemen separerades databehandlingsmässigt och att RVädC fick ett komplett dubbeldatorsystem för beräkning av väderprognoser.
(Ref: Lfc l komplettering systembeskrivning DBU 0103 E9000 2296S)

DBU 0103DBU 0104

DBU 0103 "Väder 70 komplettering". DBU 0104 Datorsystem för ELKA.

1979 ersattes de gamla ELKA-generatorerna med ett datorsystem för generering av ELKA. Detta system levererades av DECCA/TVT till en kostnad av 4 MSEK och fick beteckningen DBU 0104.
(Ref: Funktionsbeskrivning DBU 0104 Rev 1-7909-4)

1983 modifierades presentationsutrustningen från elektronrörsbestyckade till halvledarbestyckade enheter. Program och utrustning för databehandling och presentation av smalbandsöverförda plottar infördes i DBU 0100 och 0103. Leverantör var DATASAAB och SRA till en kostnad av 14 MSEK.
(Ref: SBP-utrustning Funktionsbeskrivning Del 1 M8323-321010)

Lfc 1 modifieringLfc 1 översikt

Lfc 1 Modifiering. Lfc 1 översikt.

I krig skall lfc 1 insamla, sammanställa och presentera information om aktuellt luftläge samt utnyttja denna information för stridsledning av olika vapensystem samt för orientering och förvarning av samhällsfunktioner och militära förband. Sammanställd luftlägesinformation skall överföras till, och delges övriga intressenter.

I fred är uppgifterna förbandsproduktion av främst stril- och flygförband samt incidentberedskap.

De uppgifter som skall utföras i lfc l indelas i följande verksamheter:

Sensorinformation
Övrig information
Ledning och delgivning
Systemstöd
Simulering

Uppbyggnad
Lfc 1 är grupperat i ett bergrum indelat i ett antal tunnlar som rymmer operativa utrymmen, tekniska driftutrymmen, underhålls- och serviceutrymmen, matsalar, kontorsutrymmen och utrymme för vaktstyrka.

I lfc 1 är samgrupperat Flygkommandostab, Regional vädercentral (RVädC) och Marktelekontor (MTK).

De operativa utrymmena omfattar Strisektion, Lbevsektion, TL-sektion, Lvsektion och Alarmeringssektion (föreslagen ny benämning Flygvamingssektion).

De tekniska driftutrymmena omfattar kraftförsörjningsrum och ventilationsrum, telerum data, telerum transmission och telerum telefon.

Lfc 1 översiktsschema

Lfc 1, översiktsschema

 

Bilder från Lfc O5

RrjalJALIled

Rrjal- JAL- och Iled-positioner.

Rvak Flygvarning

Rvak- och flygvarningpositioner.

A-tunnelGenomgång mellan tunnlarMK-OK

Kn Rolf Ericsson vid A-tunnel och genomgång mellan två tunnlar. MK-OK-rum.

Centrala trådminnet i Lfc 1

Centrala trådminnet i Lfc 1.


Läs mer om trådminnet och Lfc O 5 _Centrala trådminnet


Bilder

Sektoralarm/reservalarm/varningUtrustning alarm

Systembild: Sektoralarm/reservlarm/varning och Utrustning sektoralarm och varning.

 

Sven Norlings teckning

(En teckning av Sven Norling, en av många, som han gjort...!!)


Lfuc/T


Artiklar ur Flygvapennytt

Nu slår flygvapnet larm (nr 1/85)

I korthet, Stril-epok slut (utdrag ur nr 1/00).

Generationsskifte i den första luftförsvarscentralen (nr 1/01)


Artiklar ur TIFF

OPUS (nr 2/70)

En trotjänare återvänder som minnesgåva (nr 1/93)

Magnetrakan - inget för roulettspel (nr 2/00)


Artikel ur Kontakt (Information till driftgrupper inom LuftT Mark)

Prestandakontroll - en historisk återblick


Länkar

Glömd Historia - Anläggning i - Lfc ÖN3 Illern (Glömd Historia)


Beskrivning

LEDNINGSTAGARUTRUSTNING, K. M3918-201011 OCH M3918-201012

Ledningstagarutrustning


Film

Horisont (AMF arkiv)

Radar (YouTube)

 

Centrala trådminnet i Lfc 1

Centrala trådminnet i Lfc 1  (F05/09) En lektion, om en fördröjningsledning, som utgjort en del av det  centrala minnet i Lfc 1.

 

Utvecklingen av Lfc typ 1 i stril 60

Flygvapnets strilsystem 2000, studiosamtal (F09/09).

 


Lite nostalgi

Vishäfte av textförfattaren Jan Wiberg (fd Sboff) innehållande

Ledningsstabsvisan, AXT-visan, Driftgruppens klagosång och AXT-kursvisan.

 

Nedan en rekryteringsbroschyr (något skamfilad) för sambandsofficerare från ca 1986.

Rekryteringsbroschyr sboff