FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

IS FV


Historik
Arbete med datorstödda operativa och taktiska informationssystem inom FM har pågått sedan slutet av 1960-talet. För flygvapnets del inleddes arbetet med ett mer omfattande datorstött informationssystem 1974. Då organiserades Projekt KOS. I detta ingick delprojekten KOS/E1 och KOS/Sektor.

1983 stod ATLE (f d KOS/E1) och SEFIR (f d KOS/Sektor) klara för provdrift.

1985 påbörjades inom flygvapnet ett arbete med att utveckla och införa ett gemensamt, och gentemot över- och sidordnade myndigheter samordnat, informationssystem (Infosystem FV). Under arbetets gång visade det sig nödvändigt att också definiera inriktning för ett ledningssystem för flygvapnet (Ledningssystem FV).

För att ta tillvara erfarenheter från ATLE och SEFIR samt för att säkerställa en effektiv och rationell koppling mellan olika verksamhetsbaserade system inom flygvapnet tillskapades 1989 Projekt LI FV. Inom LI FV ram påbörjades utveckling av system SESAM för taktisk ledning (C El och sektorchefer) och system PRIMUS för förbands- och produktionsledning (divisions- och bataljonschefer). PRIMUS omfattade flera delsystem PRIMUS/Flyg, PRIMUS/Bas, PRIMUS/Stril och PRIMUS/Verkstad framtagna mot krigets krav samt PRIMUS/Flottilj och PRIMUS/Stab (IDA) framtagna för att utgöra administrativt stöd och för att stödja produktionsledning i fred. Inom LI FV drevs även delprojekt DATEK med övergripande ansvar för systemsamordning och datakommunikation.

Under 1995 hade utvecklingen nått så långt att ett sammanhållet system, benämnt IS FV Grundsystem, kunde installeras vid FK-staber och flottiljer. 1998 påbörjades prov med IS FV tillämpningsprogramvara för FTK och Flygbas.

Driftöverlämning av IS FV version 1.0 planerades att ske hösten 2003.

Dokument som innehåller information om IS FV
STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Studier och verksamhet inom försvarets ledningssystem under 1990-talet som ledde till etableringen av LedsystT (1,5 MB) Författare: Göran Kihlström, Håkan Davidsson, Jan Flodin. (F 01/14)

ISFV


Artiklar ur Flygvapennytt

Framtidens ledningssystem provas (nr 3/99)

Gårdagens info-kaos tvingade fram INFOSYSTEM FV ... som nu är under provdrift (nr 2/88)

IS FV - Rätt info i rätt tid till rätt mottagare (nr 5/94)

Ledning av flygstridskrafter i krig - Datorstöd i krigsstabstjänsten (nr 1/77)

Ledning av flygstridskrafter i krig - KOS/E1 - Datorstöd i krigsstabstjänsten (nr 2/77)

Ledning av flygstridskrafter i krig - Projekt KOS/Sektor (nr 1/78)

Lednings- och informationssystem Flygvapnet LI FV (nr 3/89)

Lednings- och informationssystem Flygvapnet LI FV (nr 5/89)

Lednings- och informationssystem Flygvapnet LI FV - PRIMUS/Flottilj (nr 1/90)

Ökad samordning ger större operativ effekt (nr 3/94)