FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Lc O1O


Lc O1O taktikrum

Lc O1O Taktikrum.

Översiktlig beskrivning

Allmänt
Ledningscentral O1O är lokaliserad till Gotland. Centralen är en kombinerad stril- och ledningscentral för 169. flygstridsgruppen.

Den övergripande strilfunktionen för Gotland löses normalt genom att luftläge erhålls från strilcentral på fastlandet. Ledningscentral O1O skall dock kunna ta över och verka autonomt vid t ex förbindelsebortfall med fastlandet. Denna reservnivå innebär att de informations-källor som finns på Gotland utnyttjas, främst för att säkerställa flygvarning, lv-ledning och basorientering via LuLIS.

Telekommunikationssystemet säkerställer kommunikationen med strilfunktioner på fastlandet, sidobasen Visby och MKG, inklusive underställda förband. För sändning av egenproducerad LuLIS-information krävs viss sambandsutbyggnad. Denna utbyggnad sker under återtagning.

Ledningscentral 010 ersatte i december 1998 tidigare Lfuc O1O som organiserades 1981. DBU 287 ersattes då av DBU 03. Ledningscentral O1O är grupperad i befintliga lokaler.

Uppgifter
Ledningscentral O1O har i stort uppgifter enligt följande:

Fredsproduktion som omfattar utbildning, spel och övningar samt teknisk drifthållning av anläggningen

Under kris/krig bemannas Ledningcentral O1O för att vara beredd att överta strilfunktionen för Gotland om sambandet med fastlandet bryts. Funktionen löses normalt av strilcentral på fastlandet.

Vid autonom verksamhet har Ledningcentral O1O ansvaret för funktionerna flygvarning, lv-ledning och basorientering. Vid autonom verksamhet sänds egenproducerat luftläge via LuLIS.

Ledningscentral O1O är uppbyggt enligt nedanstående bild:

Lc O1O

Luftlägesinformation i form av 400-meddelanden erhålls normalt från strilcentral på fastlandet via MILPAK och TYKO 32.

För att ett egenproducerat luftläge skall kunna skapas i Ledningscentral O1O tas radarinformation in i form av 200-meddelanden via en MIP-enhet (Multi In/Out Processing). Radarinformationen erhålls från radarstationer på Gotland via stel avtappning i OK-stativet. I ordinariefallet överförs radarinformation även till strilcentraler på fastlandet.

Observationsrapporter LOMOS från Obs på Gotland sänds normalt till Oc på fastlandet. Som reservalternativ kan Ledningcentral O1O ta emot rapporter från 16-20 Obs. Rapporterna behandlas i en egen LOMOS-server. Oc-funktionen i Ledningcentral O1O provas ofta för att säkerställa övertagande om förbindelserna med fastlandet bryts.

LuLIS erhåller allmänt luftläge från DBU 03. För generering av funktionsspecifik LuLIS-information finns två operatörsplatser med GerU, en för lvled och en för varnled/basoriled. LuLIS-information, dvs allmänt luftläge och funktionspecifik information, matas ut i LuLIS Marknät till direktanslutna abonnenter och FM/P2-sändare (återtagning).

För att erhålla tid och korrektionsdata för DGPS till FM/P2-sändare om förbindelserna med fastlandet bryts krävs dessutom utbyggnad med LuLIS Referensstation. Även denna utbyggnad sker under återtagning.

DBU 03 omfattar åtta generella operatörsplatser som efter ett inloggningsförfarande kan utnyttjas av: lbevled/måled, målobs (2 st), iled, tvak/sbled, ocled, obsmot/simled. En operatörsplats är reserv.

På samtliga operatörsplatser finns kommunikationspaneler som är anslutna till anläggningens Televäxel 420. Denna växel utgör en växelnod i befintlig Bas 90-konfiguration, vilket innebär att alternativa nätanslutningar finns inom växelgruppen.

DBU 03 använder Windows NT som operativsystem och är uppbyggt som en klient/server-lösning med ett lokalt nätverk. Tablåinformation ingår inte i DBU 03 utan presenteras manuellt på Whyteboard-tavlor.

Kapacitet
Följande kapacitetsuppgifter gäller för Ledningscentral O1O:

DBU 03 kan ta emot och presentera luftlägesinformation i 400-format från tre strilcentraler.

DBU 03 kan ta emot och presentera information i 200-format (SBÖ) från åtta radarsensorer

DBU 03 kan ta emot och presentera information från 16—20 Obs i LOMOS. Fem samtidiga rapporter kan tas emot

DBU 03 kan målfölja (halvautomatiskt) minst 50 företag på presenterat radarunderlag (PR, IK, SSR och MSSR). Systemet är dimensionerat för att två målobs handhavande mässigt skall klara av att målfölja ca 20 halvautomatiskt följda mål

DBU 03 kan presentera luftläge, överfört från fastlandet eller egenproducerat. Sampresentation är möjlig

DBU 03 kan producera och sända LuLIS-information i gällande format efter att erforderlig sambandsutbyggnad är genomförd (återtagning). LuLIS-information kan även sändas i normal-fallet, dvs då luftläget erhålls från fastlandet

DBU 03 kan hantera kartdata i FALKEN-format och inkluderar ritprogram som möjliggör tillverkning av egna kartor

Källförteckning
Ledningscentral O1O, Systemspecifikation       FMV ELEKTRO H33 199:3755/97


Dokument där det finns mer att läsa:

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)


Bilder

LänkmastTaktikrum

Länkmast och Taktikrum

Taktikrum

Taktikrum