FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

LuLIS


Allmänt
LuLIS används för distribution av luftlägesinformation från StriC och vissa övriga strilcentraler. LuLIS ingår som funktion i StriC. I övriga strilcentraler åstadkoms LuLIS-information med hjälp av genereringsutrustning GerU. I LuLIS ingår också stationsutrustning vid berörda radiosändare samt mottagningsutrustning vid flygbaser, Lv-förband, marina förband, räddningscentraler, mm.

Informationen överfors i form av krypterade och adresserade datameddel-anden direkt via LuLIS Marknät eller via LuLIS Marknät och radio. LuLIS Marknät är ett paketförmedlande nät i FTN (MILPAK).

LuLIS används för överföring av bl.a.

  • allmänt luftläge
  • underlag för luftvärnsledning
  • underlag för flygvarning
  • underlag för basorientering och baslarmning
  • textmeddelanden avseende status och fri text


Vissa typer av textmeddelanden kan även genereras med hjälp av GerU placerad utanför stril, t ex vid marinkommando, brigadstab eller fördelningsstab.

Uppgifter
LuLIS distribuerar allmän luftlägesinformation samt funktionsspecifik information för luftvärnsledning, flygvarning och basorientering.

Distributionen sker i form av krypterade datameddelanden vilka dekrypteras i abonnenternas mottagningsutrustning som även presenterar informationen.

LuLIS överför också tid och korrektionsdata för differentiell GPS, DGPS.

För utbildnings- och övningsändamål kan simulerade luftläges-scenarier, skapade i StriC, Strics eller LvTASS, användas. Enstaka simulerade flygbanor kan skapas direkt i GerU.

LuLIS

LuLIS översikt.

Uppbyggnad
Generering av LuLIS-information i stril sker i StriC och i Lednings-central 010. För övnings- och utbildningsändamål genereras, under en övergångstid, LuLIS-information även i Lfc 1 och Lfc 2.

I StriC genereras LuLIS-informatonen i DBU. Allmänt luftläge, bestående av det målföljda luftläget, produceras automatiskt. Funktionsspecifik information tillförs av Lvled, varnled och basoriled. En del av den funktionsspecifika informationen, avses hämtas med automatik från IS FV.

I övriga strilcentraler genereras LuLIS-informationen i separata genereringsutrustningar, GerU, för respektive funktion. Funktionsspecifik information tillförs manuellt av Lvled, varnled och basoriled. I Ledningscentral 010 samutnyttjas en GerU av funktionerna flygvarning och basorientering. Det målföljda luftläge hämtas från respektive centrals DBU via TYKO, som utför erforderlig formatkonvertering.

Generering av LuLIS-information kan även ske vid enheter utanför stril, t ex marinkommando, brigadstab, fördelningsstab. Denna LuLIS-information är av lokal karaktär och enbart avsedd för underlydande enheter. Generering av LuLIS-information utanför stril sker med GerU övrig. Vid generering krävs att utrustningen är direktansluten till LuLIS Marknät. GerU som är placerad utanför stril kan även användas som mottagarutrustning.

Mottagarutrustningen utgörs av en dator med utrustning för mottagning av data via LuLIS Marknät, FM-mottagare, krypto och GPS-mottagare.

Mottagarutrustningar finns installerade i rörliga enheter samt bärbara för användning vid fältförband.

Mottagningsutrustningen kan också utgöras av en arbetsstation ansluten till ett nätverk. FM-mottagare och krypto är då anslutna till en server. Denna typ av mottagarutrustning kommer att användas t ex på flygbaser. Utbyggnaden på baserna sker i takt med utbyggnaden av ISFV.

För radioöverföring av LuLIS-information används TERACOM Svensk Rundradio AB:s FM/P2-sändare samt, som komplement, försvarets egna TMR 40 1. 54 av TERACOM:s FM/P2-sändare används som huvudsändare. Till huvudsändarna är knutet ett antal slavsändare som kan sända LuLIS-information. I de fall TMR 40 används fungerar dessa som slavsändare. Huvudsändarna är utrustade med en stationsutrustning vars uppgift är att skapa en underbärvåg (DARC, Data Radio Channel) utanför kanalens kommersiella tjänster samt att ta emot data från LuLIS Marknät, packa om detta i ett för radiokanalen anpassat protokoll och sända ut data via FM/P2-sändaren.

Användandet av en underbärvåg som bärare av LuLIS-informationen innebär att det befintliga programutbudet inte påverkas. Försvarsmakten kan därför som en dygnet runt-tjänst använda FM/P2-sändarna för sändning av LuLIS-information. Vid användning av TMR 40 krävs sändningstillstånd från Post- och Telestyrelsen, PTS.

I krig utgår det normala programutbudet i P2 och Försvarsmakten disponerar FM/P2-sändarnas hela bandbredd.

FM/P2-kanalens spektrum

FM/P2-kanalens spektrum.

Systemet medger utsändning över en och samma FM/P2-sändare av information från flera StriC eller GerU.

Läs mer i FHT-dokumenten:

LuLIS historia (1,4 MB) Författare: Åke Nowén och Peder Swenman. (F05/08)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)


Artiklar ur Flygvapennytt

1987 måste vi ha FM-radio för att lyssna på LUFOR (nr 4 o 5/86)


Artiklar ur TIFF

Lufor och LV-order (nr 3/86)