FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Krigsarkivet

 


FHT arkiv i Krigsarkivet

 


Denna sida skall ge en inblick i vad som finns i FHT arkiv, hos Krigsarkivet.

Beställning av handlingar görs hos Krigsarkivet. Exempel på ifyllnad av "Beställningssedel Krigsarkivet", visas längre ned på sidan. Om dessa direktiv följs, underlättar det för personalen att hitta rätt dokument.


Verksamhet
Försvarets historiska telesamlingar (FHT) är en organisation som har till uppgift att biträda försvarets museiorganisation med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av den telemateriel som skall väljas ut och överlämnas till Statens försvarshistoriska museer (SFHM).

SFHM skall i sina samlingar visa (spegla) försvarets roll och betydelse i samhällsutvecklingen genom tiderna samt så långt möjligt visa den tekniska utvecklingen inom de områden, där försvaret varit föregångare och ofta drivit på den tekniska utvecklingen, bland annat för att kunna möta den hotbild som man kunnat förutse, eller i vissa fall genom olika tekniska prognoser, som grund för fortsatt forskning och teknikutveckling.

Inom försvaret har tekniken och då kanske alldeles särskilt teletekniken, under de senaste decennierna, genomgått en mycket snabb utveckling och den utvecklingen är förmodligen av stort intresse för kommande generationer att få beskriven och demonstrerad. Detta kan åstadkommas geonom att välja ut, visa, och beskriva (ofta specialutvecklad) försvarsmateriel, som varit särskilt intressant, sett ur teknisk och/eller operativ/taktisk synpunkt.

Museernas personal har dock mera sällan några tekniska kunskaper vad gäller försvarets materiel, varför de har stort behov av stöd och hjälp, från de officerare ingenjörer som var med och utvecklade och anskaffade materielen, eller de officerare som tjänstgjorde som lärare på skolor och förband, eller i olika ledande funktioner på krigsförbanden.

Det måste alltså komma till ett samspel mellan museerna och i första hand de tekniker som har kunskaper om materielen, hur den använts i krigsorgan-isationen och hur materielen ingått som integrerade delar i komplexa materielsystem.

Det är här FHT kommer in i bilden!


Dokument

Om KrigsarkivetBeslut om att dagens deposition av FHT:s arkiv överlämnas från och med 2030-06-30 som gåva till Krigsarkivet.Information

Rutiner för att få ta del av hemligt arkivmaterial i Krigsarkivet

Fst/Säk - separat arkiv Wennerströmaffären

(I krigsarkivet finns detta separata arkiv – i arkivet finns ett antal avhemligade dokument som berör FV materiel mm mm.)


I kolumnen till höger, finns förtecknat de dokument, beskrivningar, skrivelser, bilder, mm, som finns överlämnat till Krigsarkivet.


FHT arkiv heter "1062".

Här finns de producerade dokumenten från de olika urvalgrupperna i olika arkivkartonger enligt "F1" nedan).
(Utdrag ur de olika volymkartonger i 1062 i en sammanställd form).
(Grönt Armén, blått Flygvapnet och lila Marinen)

De flesta producerade dokumenten finns också i KrA bibliotek.

(Se förteckningar i den högra spalten under respektive urvalsgrupp producerade dokument)

Då en handling önskas får man klicka i "läsesal" till höger om dokumentet och därefter får man logga in med den användare som man måste ha skapat tidigare.

Det finns alltså två ställen på KrA att finna dokumenten, dels i arkiv 1062 "F1" och i KrA bibliotek.För er som inte har så lätt att ta er till Krigsarkivet i Arninge så finns även urval FV dokument "eventuellt" att tillgå på platser enligt ett utdrag ur vår sändlista. Vad gäller kamratföreningarna i FV kan man där ta kontakt med respektive kontaktperson.
Vissa ställen har bibliotek som är öppna för allmänheten.Nedan en hjälpreda att leta rätt på dokumenten på riksarkivet/Kra som inte är alldeles självklart.

Sökning KrA (En hjälpreda från Arne Larsson som fått hjälp av en tillmötesgående dam på Kra, som berättade hur hon gör för att söka på dokument etc)!!Underlag till FHT arkiv 1062 hos KrA nedan, är FHT register 2023-04-21.

-----------------------------------------------------------------------------

1062 Försvarets historiska telesamlingar (FHT) 1940 - 2020.

Nedan är länkar till Krigsarkivets databas.

F1 Försvarets Historiska Telesamlingar

(Gemensamt arkiv avseende dokument framtagna av Urvalsgrupperna, Armé, Marin och Flygvapen och gemensamma dokument som nu finns på Riksarkivet/Krigsarkivet i Arninge).

F2 Beskrivningar Armén

F 3a Handlingar rörande Miloradiolänk/TpRl, armén

F3b Handlingar rörande telesystem 8000/9000, armén

F 4 Flygvapenmateriel, lednings- och informationssystem

F 5 Flygvapenmateriel, luftbevakning och stridsledning, allmänt

F 6 Flygvapenmateriel, optisk luftbevakning

F 7 Flygvapenmateriel, radar

F 8 Flygvapenmateriel, luftförsvarscentraler

F 9 Flygvapenmateriel, radargruppscentral RRGC/F (rgc)

F 10 Flygvapenmateriel, radargruppscentral RRGC/T (rir)

F 11 Flygvapenmateriel, operativa funktioner

F 12 Flygvapenmateriel, programvara i flygvapnets marktelesystem

F 13 Flygvapenmateriel, strilutbildningssimulatorer

F 14 Flygvapenmateriel, luftförsvarsorientering

F 15 Flygvapenmateriel, radio

F 16 Flygvapenmateriel, projekt RAS 90/TARAS

F 17 Flygvapenmateriel, rörliga sambandsresurser

F 18 Flygvapenmateriel, telenät

F 19 Flygvapenmateriel, fjärrskriftnät

F 20 Flygvapenmateriel, kryptosystem

F 21 Flygvapenmateriel, landningshjälpmedel

F 22 Flygvapenmateriel, drift- och underhåll av marktelemateriel

F 23 Flygvapenmateriel, industrifrågor

F 24 Flygvapenmateriel, ledningssystemutveckling

F 25 Flygvapenmateriel, övrigt

F 26 SVENORDA

F 27 Radiosystem vid militära flygplatser

F 28 Flygbaselektronik (Basel)

F 31 Marinen, ledningssystem

F 32 Marinen, eldledning

F 33 Marinen, datakommunikation

F 34 Marinen, samband

F 35 Marinen, radar

F 36 Marinen, Utbildningssystem

F 37 Marinen, övrigt

K1a Armén. Glasplåtar A 1925 - 1934

K1b Armén. Glasplåtar B 1926 - 1934

K1c Armén. Glasplåtar C 1925 - 1935

K1d Armén. Glasplåtar D 1936 - 1941

K1e Armén. Glasplåtar E 1941 - 1947


Arkivarbete

Nedan lite bilder från arkivarbete i Krigsarkivets tidigare arkiv i Frihamnen innan flytten till Arninge och lite arkivarbete i konferenscenter på Tre Vapen.

Urval FV hyllor i Kra FrihamnenUrval FV märkning av arkivkartonger

Urval FV:s dokument hos KrA. Urval FV:s ettikett märkning.
(Nederst till höger, FHT gemensamma dokument).

(Det går att få en större bild genom att klicka på bilden).


Arkivarbete 2016-11-10 - - 11 på TrV och i KrA:s lokaler i Frihamnen..

Urvalsgrupp FV genomförde ovanstående dagar arkivarbete på TrV och detta föranledde till, att ytterligare ett antal nya arkivkartonger blev överlämnade till KrA.

Deltagare dag 1: Göran Kihlström, John Hübbert, Hans-Ove Görtz, Arne Larsson, Christer Thorsson, Owe Lindqvist, Hans Bruno.

Deltagare dag 2: Göran Kihlström, John Hübbert, Hans-Ove Görtz, Arne Larsson, Hans Bruno.

Frihamnen

FHT urval FV arkiv i KrA (Frihamnen). Göran Kihlström, John Hübbert, Hans-Ove Görtz. Bakom kameran fanns Arne Larsson.


Arkivarbete 2016-01-27 - - 28 på TrV.

Urvalsgrupp FV genomförde ovanstående dagar arkivarbete på TrV och detta föranledde att ett antal nya arkivkartonger blev överlämnade till KrA. Det övervägande arkivarbetet rörde RAS 90/TARAS. Rubriker till det som arkiverats ovanståenda dagar, framgår av "Flygvapnets projektdokument" på flik FMGem/Krigsarkivet, det som är markerat med blått. Resultatet av dagarna blev 22 arkivkartonger.

Trotjänarna inom FHT Göran Kihlström och Arne Larsson hade även rensat lite i sina egna "arkiv", där delar därav hamnade i arkivkartonger. Några "godbitar" från Göran, finns på länkarna nedanför.

Arkivarbete

Fr v John Hübbert, Arne Larsson, Hans-Ove Görtz, Göran Kihlström och bakom kameran Hans Bruno. 27/1 deltog även Christer Thorsson.

 

Ericssonapparat

 

Handbok i telefon från 1883

Fördelar och nackdelar med olika sambandmedel

Principen för telefonapparaten

 

 

 


Arkivarbete 2012-02-15, i Krigsarkivets lokaler i Frihamnen, med deltagare från urvalsgrupp Armé och Flygvapen.

Urval ArméUrval FV

Håkan Palm och Per Lundgren (Urval Armé), John Hübbert, (Urval FV).

Urval FV

Hans Bruno och Göran Kihlström (Urval FV).Bakom kameran, Arne Larsson, (Urval FV).

(Det går att få en större bild genom att klicka på bilden).


Arkiv 1062 på KrA i Arninge 2023-01-17.

Arkiv 1062 KrA

Arbete pågår från FHT sida att tillföra ytterligare arkivvolymer under vinter/vår 2023. Framgår under FHT register 2023-01-16.


Arkivarbete under hösten 2022 och vintern 2023.

Deltagare har varit Göran Kihlström, Arne Larsson, John Hübbert, Christer Thorsson, Hans Bruno, Hans-Ove Görtz och Ove Lindqvist.

En omfattande dokumentation som före detta medarbetare från försvarsgrensstaber, förvaltningar och svensk försvarsteleindustri efterlämnat huvudsakligen i form av ej registrerade arbetshandlingar, PM, protokoll från arbetsmöten, fotografier och övrigt digitalt bildmaterial rörande den aktuella telematerielens framtagninghar sorterats och fördelats i arkivkartonger enligt FHT register, som framgår längre upp på sidan.

Vi har hållit till i "FHT arkivrum" på Tre Vapen (TrV) och i FMV/FM konferenslokaler på TrV.

Tack vare förhöjt hot mot vår land, mm, så har vi inte alltid haft så lätt att ta oss till vår lokal.

De "laddade" arkivkartongerna har sedan transporterats till Krigsarkivet i Arninge. Senaste "laddningen" var på cirka 100 arkivkartonger.

Där har vi fått föredömlig hjälp och tilldelning av tillfällig lokal av Bosse Berg på Kra, som även lagt in våra överlämnade handlingar i KrA arkiv (arkivet framgår ovan och på Riksarkivets hemsida).

Vi har även fått föredömlig hjälp av "vaktpersonal" och övrig personal på KrA och tackar för två trevliga dagar!

Några kollage nedan visar på lite av vårt arbete.

TrV

 

KrA