FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Orientering i Teletjänsten, OTEL 1955-1965


Nedan finns:

 • öppna OTEL från 1955 till 1961.
 • avhemligade OTEL från 1955 till 1965

OTEL är en länk i flygledningens strävan att erhålla bättre kontakter mellan stabsarbetet och den praktiska tjänsten. OTEL skall bidraga till att hålla signal- och teletjänsten mm. levande och därigenom underlätta dess sunda och nödvändiga utveckling till gagn för flygvapnets verksamhet.

OTEL skall förmedla upplysning i sådana frågor rörande signal- och teletjänst (och därmed sammanhängande verksamhet), vilka ej äro av så allmänt intresse, att de böra behandlas i Ufl. Utöver orienteringar från flygledningen skall OTEL sprida erfarenheter från den praktiska signal och teletjänsten.

OTEL förmedlar inga order eller anvisningar.

OTEL numreras i löpande följd i en öppen och en hemlig serie. Hemliga OTEL distribueras enligt särskild utsändningslista (register) och förvaras i särskilda samlingspärmar (i likhet med t e fo AH).

OTEL är främst avsedd för chefer och sigoff (navoff, radaroff, motsv) vid eskstaber, flybostaber, flj- och lbevbatstaber. OTEL må - när icke annat föreskrives - delges all personal. Inskränkningar i delgivningsrätten eller erforderliga anvisningar härvidlag anges i blankettens huvud under rubriken "Delgivning".

OTEL avser intern orientering till flygvapnets personal.

OTEL redigeras av FS/S. Förslag till eller önskemål betr OTEL insändes direkt till FS/S.


Förteckning över öppna OTEL (Förteckningen enligt nedan, med angivande av utskicksdatum, finns i "2", "Förteckning över öppna OTEL")

 1. Orientering
 2. Förteckning över öppna OTEL, Fördelning öppna OTEL
 3. Frekvensplanering och frekvensindelning
 4. Väderutsändning med radio från CFV
 5. "GBS", "BSK", "GBSK"
 6. Luftnavigation
 7. Räkneskivor och diagram för navigation- och bränsleförbrukningsberäkning
 8. Det internationella bokstaveringsalfabetet
 9. Privat trafik på tpr-nätet
 10. Fjärrskrift. Erfarenheter från FVÖ
 11. Markradiotrafik (KV-LV). Erfarenheter från FVÖ 1956
 12. Fältposttjänst. Erfarenheter från FVÖ 1956
 13. Signal- resp radaroffutbildning
 14. Fartbestämning på PPI
 15. Orientering om DME-systemet
 16. Felkällor vid långvågspejling
 17. "ELEKTROOFFICER"-nutida färdmekaniker
 18. Måttenheten Hertz för frekvens
 19. Hjälpmedel för att förenkla telegrafisändningen
 20. Trafikdisciplin på FV teleprinternät
 21. Talfyrar och pejlar
 22. Orientering till Televerket om luftförsvaret
 23. Flyginformationskarta
 24. Signaltjänst
 25. Placering av PN-60 ANITA
 26. Sändning av QBC
 27. Telefaksimil (telefax) vid FV
 28. Flyginformationskartan
 29. Ang elektrisk tändning vid sprängningsarbeten i närheten av radiosändare
 30. Felaktigt handhavande av direkta telefonförbindelser
 31. Trafikdisciplinen i FV flygradiotrafik.
 32. Störningar från svenska riksprogrammet i flygradiomottagare Fr8.
 33. Talfyrar
 34. "Problem pga. Tvt automatisering"
 35. Funtionskontroll av radiomtrl
 36. Påbörjande av FV ordinarie telefaxsändningar på LV
 37. Orientering om handpejl typ fmrp 7
 38. Frekvensplaneringsarbete på VHF-bandet
 39. Fördelning för OTEL (utgåva 4)
 40. Fmrp 7
 41. FRO Frivilliga radioorganisationen

Förteckning över hemliga OTEL

Info och fördelning hemliga OTEL

 1. Långvågsproblem
 2. Förändringar i signalorganisationen
 3. Trådförbindelser
 4. Erfarenheter från FVÖ
 5. Erfarenheter från FVÖ, tfnförbindelser
 6. Erfarenheter från FVÖ, sigförb vid flygbas
 7. Erfarenheter från FVÖ, radiotrf UK. Navigationstjänst
 8. Erfarenheter från FVÖ, telestörning. Radio o radar
 9. Erfarenheter från FVÖ, radarmaterielens funktion
 10. Erfarenheter från FVÖ, kryptotjänst
 11. Antenndiagram fpl 29 - ersatt av H 20.
 12. Interna förbindelser vid flygbas
 13. Radiolänkfrågor
 14. Vissa radarstationers räckviddsvariationer med års- och dygnstider
 15. UK-störningar
 16. Sekretess vid telefonering
 17. Kontroll av kryptotjänsten
 18. Verkan av telestörning mot jaktstridskommunikation
 19. Kryptokontroll
 20. Antenndiagram fpl 29 (Ersätter H 11)
 21. Orientering om telemtrl
 22. Kryptokontroll
 23. Ny plan för utbyggnad av FV markradioförb på KV-LV "Radioplan 1956"
 24. Interna förbindelser vid flygbas
 25. Kryptopersonal (personalläge)
 26. Kontroll kryptotjänst
 27. Tekn utredningen 1957
 28. Risk för obehörig utsändning via radiolufor
 29. Radarfyrar och PN-50A (DME)
 30. Orientering om radiolänk
 31. Fördelning av telemtrl mm.
 32. Reparation av chiffreringsapparater
 33. Några aktuella trådfrågor
 34. Utbildn dagbefäl i krytjänst
 35. Orientering om radiolänk
 36. Användning av riktantenn vid RK-01
 37. Övergång till ny frekv. plan på S-bandet; frekvensbandmärkning
 38. Internt samband vid flygbas
 39. Behov av telefonister vid sektorledn
 40. Orientering om statens signalskyddsnämnd
 41. Erfarenheter trådsamband FVÖ 1959
 42. Radiotrafik. Erfarenheter FVÖ 1959
 43. Kryptotjänst. Erfarenheter FVÖ 1959
 44. Telemotmedelstjänst under FVÖ/59
 45. Signalskydd. Erfarenheter FVÖ 1959
 46. Kontroll av kryptoberedskapen
 47. Inverkan av radarstrålning
 48. Övergång till ny kanalseparation flygradiosb inom VHF-omr etc
 49. Orientering om försvarets fasta radiolänknät
 50. Övergång till nya magnetroner på S-bandet (Har utgått och brännts)
 51. Nya best för FV flygradiosamband på VHF
 52. Avlyssningsrisken vid radiolänkförbindelser
 53. Ori om akt utbyggnläge mm för försvarets radiolänknät
 54. Radiolänkförbindelser avslutning vid ändstation
 55. Ori om igångsättning av FV fasta markradionät enligt "Ra-plan-56"
 56. Ori om signalstnvagn och plac av länkterminal för FV fasta markranät
 57. Ori om tidsplanen för utbyggn av FV fasta markranät