FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Underrättelser från flygledningen, Ufl 1947-1960


U f l Ufl nr 1 1948 omslag
har till ändamål att förse flygvapnets personal rned aktuella underrättelser rörande utveck-lingen inom vårt eget och andra länders flygvapen samt att ytterligare förkovra personalens yrkeskunskap.

Det åligger flottiljchef (motsvarande) att tillse att Ufl erhåller lämplig spridning inom förbandet.

Ufl utsändes fr o m 1948 även till pressen. I Ufl förekommande artiklar är helt öppna för publicering.

 

Ufl framställes inom Flygledningen (flygstaben, flygförvaltningen, flygöverläkaren).

Bidrag från flygvapnets alla övriga organ (flygeskadrar, flygflottiljer,
flygverkstäder m m) och personalkategorier är välkomna. Införda
bidrag placeras endera under särskild rubrik "Läsekretsen Har Ordet" eller ock under respektive ämnes fackrubrik.


Nedan finns ett urval av artiklar ur Ufl.

Kompletta Ufl finns bl. a hos FVM, faktarum med bibliotek och arkiv och SFF Arkiv.

Innehållsförteckning i komplett årgång 1948

Innehållsförteckning i komplett årgång 1949

Innehållsförteckning i komplett årgång 1950

Innehållsförteckning i komplett årgång 1951

Innehållsförteckning i komplett årgång 1952

Innehållsförteckning i komplett årgång 1953

Innehållsförteckning i komplett årgång 1954

Innehållsförteckning i komplett årgång 1955

Innehållsförteckning i komplett årgång 1959

Innehållsförteckning i komplett årgång 1960


1948 (utdrag ur nr 1 till 12)

"Allo, allo" Adiss Abbeba (nr 2/48) se nedan " ny radiokontakt ...! Nr 4/48

Anslagen till flygfältens utbyggnad (nr 1/48)

Antagningsbestämmelser för lottor (nr 2/48)

Begränsning av bebyggelse mm i närheten av militära flygplatser (nr 6/48)

Bildtelegrafi vid FV (nr 4/48)

Civilförvaltningens anslagsäskanden (nr 8-10/48)

De fortsatta utredningarna rörande försvarets organisation (nr 8-10/48)

Det nya luftbevakningssystemet (nr 4/48)

Flygvapnets nya räddningsflygplan (nr 1/48)

Fpltyperna är ungefär jämnt fördelade mellan Fv och marinen (nr 1/48)

Frågan för dagen: Flygvapnet i 1947 års försvarsbeslut (nr 1/48)

Frågan för dagen: Yttrande om 1947 års försvarsförslag (nr 2/48)

Frågan för dagen: Översyn av krigsberedskapen (nr 3/48)

Frågan för dagen: 1948 års försvarsproposition (nr 4/48)

Frågan för dagen: CFV plan för forsatt förstärkning av flygvapnet (nr 11/48)

Frågan för dagen: CFV plan för forsatt förstärkning av flygvapnet (nr 12/48)

Hur "Den flygande bomben" besegrades (nr 6/48)

Icao-rekommendationer för radionavigering (nr 4/48)

Kunskap och fantasi i radiotrafiken (nr 8-10/48)

Luftbevakningens överförande till Flygvapnet (nr 3/48)

Modern flyg- och markradiomateriel (nr 6/48)

Ny radiokontakt med Addis Abbeba (nr 4/48) se ovan "Allo, allo ..." nr 2/48

Ny navigeringsskiva (nr 5/48)

Teletekniska uttryck och förkortningar (nr 12/48)

Vad är radar (nr 2/48)

Vårt flygvapen sommaren 1948 (nr 6/48)

Vår underbara värld! Radar! (nr 5/48)


1949 (utdrag ur nr 1 till 12)

"Felprognos" (nr 12/48)

Flottiljpolisorganisationen (nr 4/49)

Frågan för dagen: Flygvapnets förstärkning (nr 1/49)

Frågan för dagen: Skandinavisk försvarssamverkan i luften (nr 2/49)

Frågan för dagen: Framtidens krig och Sveriges försvar (nr 3/49)

Frågan för dagen: Flygvapnets förstärkning (nr 4/49)

Frågan för dagen: Jaktflygförstärkningen (nr 5/49)

Frågan för dagen: Ytterligare tre jaktflottiljer stärkes (nr 6/49)

Frågan för dagen: Kampen mot flyghaverierna (nr 7-10/49)

Frågan för dagen: Tekniken i den moderna krigföringen (nr 12/49)

Förteckning över några vanliga teletekniska täckbenämningar mm (nr 12/49)

Kulsprutekameror och Registerkameror (nr 5/49)

Medelsäskanden för flygvapnet för budgetåret 1950/51 (nr 11/49)

Navigerings- och landningsmaterielens utveckling (nr 4/49)

Prop 197/1949 (nr 5/49)

Sverige och robotkriget (nr 3/49)

Vad vet du om Signaltjänst? (nr 4/49)

Vad vet du om radio och radiosignalering? (nr 5/49)


1950 (utdrag ur nr 1 till 12)

En övningsanläggning för jaktförsvar (nr 5/50)

Fast anställt manskap - Ändrade utbildningsbestämmelser (nr 12/50)

Frågan för dagen: Balans i försvaret (nr 1/50)

Frågan för dagen: 1950 års statsverksproposition (nr 2/50)

Frågan för dagen: Vapenhjälpen till Norge (nr 3/50)

Frågan för dagen: Riksdagsbeslut om Fjärde huvudtiteln (nr 5/50)

Frågan för dagen: Flygvapnets väderberoende (nr 6/50)

Försvarsutredning - Flygförstärkning (nr 7-10/50)

Hur adresserar du ditt signalmeddelande? (nr 3/50)

Linktrainer - Pejlanläggning vid F 14 (nr 4/50)

Luftbevakningens värnpliktiga befäl utbildas vid F 20 (nr 3/50)

Medelsäskanden för flygvapnet för budgetåret 1951/52 (nr 7-10/50)

Modern flygplatsbelysning (nr 11/50)

Mästarutbildningen vid flygvapnet (nr 2/50)

Osynligt ljus - Militär användning av infraröd strålning (nr 6/50)

Signalisters och trupputbildares rekrytering (nr 12/50)

Vad vet du om flygbasområdesorganisationen (nr 1/50)

Överbefälhavaren och försvarsutredningen (nr 7-10/50)


1951 (utdrag ur nr 1 till 12)

1949 års Försvarsutredning (nr 2/51)

Dagens fråga: Plikten framför allt (nr 1/51)

Dagens fråga: Världsläget och försvaret (nr 2/51)

Dagens fråga: Tjugofem år självständigt flygvapen (nr 3/51)

Dagens fråga: Jaktflygförstärkningen (nr 11/51)

Flygspaning med kamera (nr 12/51)

Flygvapnets medelsbehov budgetåret 1952/53 (nr 8-10/51)

Frivilligt försvarsarbete - en utredning (nr 1/51)

Försvarsförstärkningen i Sverige (nr (1/51)

Hur fungerar "Radiokompassen"? (nr 11/51)

Meteorologernas livförsäkringsskydd (nr 7/51)

Nattjakten och luftbevakningen moderniseras (nr 3/51)

Nutida flygspaning (nr 11/51)

Vad vet du om vår luftbevaknings- och stridsledningsoranisation? (nr 1/51)


1952 (utdrag ur nr 1 till 12)

A 32 "Lansen" - nytt attackflygplan (nr 9-11/52)

Dagens fråga: Var vaksam (nr 1/52)

Dagens fråga: Statsverkspropositionen (nr 2/52)

Dagens fråga: Flygvapnets stil (nr 5-6/52)

Dagens fråga: Flygvapnets rekrytering (nr 7-8/52)

Dagens fråga: Kvalitet i flygvapnet (nr 9-11/52)

Dagens fråga: Modernt försvar (nr 12/52)

Flygvapnets medelsbehov budgetåret 1953-54 (nr 9-11/52)

Försvarets medelsbehov 1953/54 (nr 12/52)

Tillbakablick på radarns födelse (nr 2/52)

Trafikledning från TL-vagn (nr 2/52)

Vårt första militärflygplan 40 år (nr 1/52)


1953 (utdrag ur nr 1 till 12)

Dagens fråga: Flygvapnet och pressen (nr 5-6/53)

Dagens fråga: Förhoppningar inför 1954 års riksdag (nr 7-9/53)

Dagens fråga: Flygvapnet i totalförsvaret (nr 10-11/53)

Dagens fråga: Vid ett jubileum (nr 12/53)

Den talande fyren (nr 2-3/53)

Flygvapnets nya skolflygplan Sk 50 Safir är nu i tjänst vid F 5 (nr 1/53)

Hur fungerar en radiolänk (nr 4/53)

Höjdvindar och höjdprognoser (nr 5-6/53)

J 28 C (nr 4/53)

Nya kontrolltorn vid flygplatserna (nr 7-9/53)

Propositioner och riksdagsbeslut (nr 4/53)

Radar och väder (nr 12/53)

S 29 C - Flygvapnets nya spaningsflygplan (nr 7-9/53)

Statsverkspropositionen och flygvapnet (nr 1/53)

Synpunkter på 1953 års statsverksproposition (nr 12/53)

USAF får flygande radarstationer (nr 12/53)

Önsketänkande och fakta (nr 2-3/53)


1954 (utdrag ur nr 1 till 7)

1954 års statsverksproposition (nr 1/54)

Dagens fråga: Riktlinjer för vår tjänst (nr 5/54)

Dagens fråga: Framsynta reformer (nr 7/54)

Flygvapnets medelsbehov 1955/56 (nr 5/54)

Försvarsutredningen 1954 (nr 6/54)

Förvaltningsreform inom försvaret (nr 2/54)

Militärindelningskommitténs förslag till gemensamma regional staber (nr 7/54)

Nya förslag inför riksdagen (nr 3/54)

Rote J 29:or (nr 6/54)


1955 (utdrag ur nr 1 till 6)

A 32 Lansen i formation (nr 1/55)

F 19 - Ett femtonårsminne (nr 1/55)

J 34 Hawker Hunter (nr 5/55)

J 35 Draken (nr 6/55)

Dagens fråga: Framtidsutsikter (nr 3/55)

Dagens fråga: Personal och materiel (nr 4/55)

Flygvapnet i statsverkspropositionen (nr 1/55)

Förstärkning av flygvapnets personalorganisation (nr 4/55)

Försvarsministern i riksdagen (nr 2/55)

Molngenomgång och landning med pejl - en ny metod (nr 2/55)


1958

Numeriska prognoser (nr 4/58)

Väderlekstjänst - Vad kan man göra åt vädret? (nr 4/58)


1959

Bloodhound (nr 5/59)

Den numeriska prognosverksamheten 1958-1959 (nr 5/59)