FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Anslag mm.


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

1948
Anslagen till flygfältens utbyggnad (nr 1/48)
Flygvapnet i 1947 års försvarsförslag (nr 1/48)
Yttranden om 1947 års försvarsanslag (nr 2/48)
Översyn av krigsberedskapen (nr 3/48)
1948 års försvarsproposition (nr 4/48)
Vårt flygvapen sommaren 1938 (nr 6/48)
Klipp ur Försvarets Civilförvaltnings anslagsäskanden (nr 8-10/48)
Chefens för flygvapnet plan för fortsatt förstärkning av flygvapnet (nr 11/48)
Chefens för flygvapnet plan för fortsatt förstärkning av flygvapnet (nr 12/48)

1949
Flygvapnets förstärkning (nr 1/49)
Skandinavisk försvarssamverkan i luften (nr 2/49)
Framtidens krig och sveriges försvar (nr 3/49)
Flygvapnets förstärkning (4/49)
Jaktflygförstärkningen (nr 5/49)
Prop 197/1949 (nr 5/49)
Ytterligare tre jaktflottiljer stärkes (nr 6/49)
Kampen mot flyghaverierna (nr 7-10/49)
Medelsäskanden för flygvapnet för budgetåret 1950/51 (nr 11/49)

1950
Balans i försvaret (nr 1/50)
1950 års statsverksproposition (nr 2/50)
Vapenhjälpen till Norge (nr 3/50)
Riksdagsbeslut om fjärde huvudtiteln (nr 5/50)
Försvarsutredning - Flygförstärkning (nr 7-10/50)
Medäskanden för flygvapnet för budgetåret 1951/52 (nr 7-10/50)
Överbefälhavaren och försvarsutredningen (nr 7-10/50)

1951
Plikten framför allt (nr 1/51)
Försvarsförstärkningen i Sverige (nr 1/51)
Frivilligt försvarsarbete - en utredning (nr 1/51)
1949 års försvarsutredning (nr 2/51)
Världsläget och försvaret (nr 2/51)
Tjugofem år självständigt flygvapen (nr 3/51)
Chefens flygradiomaning den 2/6 (nr 3/51)
Nattjakten och luftbevakningen moderniseras (nr 3/51)
Flygvapnets medelsbehov budgetåret 1952/53 (nr 8-10/51)
Jaktflygförstärkningen (nr 11/51)

1952
Var vaksam (nr 1/52)
Statsverkspropositionen (nr 2/52)
Flygvapnets stil (5 o 6/52)
Flygvapnets rekrytering (nr 7 o 8/52)
Kvalitet i flygvapnet (nr 9-11/52)
Flygvapnets medelsbehov budgetåret 1953-54 (nr 9-11/52)
Modernt försvar (nr 12/52)
Försvarets medelsbehov 1953/54 (nr 12/52)

1953
Statsverkspropositionen och flygvapnet (nr 1/53)
Önsketänkande och fakta (nr 2 o 3/53)
Propositioner och riksdagsbeslut (nr 4/53)
Flygvapnet och pressen (nr 5 o 6/53)
Förhoppningar inför 1954 års riksdag (nr 7 o 9/53)
Synpunkter på 1953 års statsverksproposition (nr 12/53)

1954
Statsverkspropositionen (nr 1/54)
Förvaltningsreform inom försvaret (nr 2/54)
Nya förslag inför riksdagen (nr 3/54)
Flygvapnets medelsbehov 1955/56 (nr 5/54)
Riktlinjer för vår tjänst (nr 5/54)
1954 års försvarsutredning (nr 6/54)
Framsynsta reformer (nr 7/54)

1955
Flygvapnet i statsverkspropositionen (nr 1/55)
Aktuella debatten - Försvarsministern i riksdagen (nr 2/55)
Framtidsutsikter (nr 3/55)
Personal och materiel (nr 4/55)
Förstärkning av flygvapnets personalorganisation (nr 4/55)


Artiklar ur Flygvapennytt

1960
Dagens fråga - En blick framåt (nr 1/60)
Besparingsutredningen - CFV:s och ÖB:s uttalanden (nr 1/60)

1961
Dagens fråga - Kan vi följa med i utvecklingen (nr 1/61)
Statsverkspropositionen (nr 1/61)
Avlöningspropositionen (nr 2/61)
Luftförsvar - invasionsförsvar (2/61)
Proposition om krigsmaktens högsta ledning (2/61)
Totalförsvarets upplysningsverksamhet penetrerad i utredningsbetänkande (nr 2/61)
Dagens fråga - Flygvapnet går mot en nydaningsperiod (nr 4/61)

1962
Specialnummer med anledning av ÖB 62 (nr 1/62)
Statsverkspropositionen (nr 2/62)
Flygvapnet i årets personalproposition (nr 3/62)
ÖB-svaret 62 (nr 5/62)
För tidigt att kommentera (nr 6/62)
Flygplan 37 VIGGEN - operativ bakgrund och målsättning (nr 6/62)

1963
Försvarskommitténs betänkande (nr 1/63)
Försvaret i årets propositioner (nr 2/63)
Personaluppföljning med datamaskin (nr 5/63)

1964
Flygvapnet i statsverkspropositionen (nr 1/64)
Anskaffning av flygmateriel (nr 2/64)
Bristen på trupputbildare - centralt problem (nr 2/64)

1965
FV i Statsverkspropositionen
Dryg miljard till flygmateriel. Livslängd på flygplan undersöks (nr 1/65)
ÖB 65 - Totalförsvaret (nr 2/65)
Flygvapnet i ÖB 65 (nr 3/65)

1966
Värnpliktsutredningens betänkade - Krigsförband övas vart fjärde år (nr 1/66)
Materielbeställningar uppskjuts men fortsatt typarbete på Viggen (nr 1/66)
Personalläget (nr 2/66)
Ny regional ledning (nr 3/66)

1967
Årets budget medför radikal omplanering (nr 1/67)
Jaktflyget i focus (nr 3/67)
ÖB-svaret (nr 4/67)
Pensionsåldern (nr 5/67)

1968
I väntan på särpropositionen (nr 1/68)
Indragningar sätter FV på sparlåga (nr 2/68)
Särpropositionen (nr 2/68)

1969
Framtiden för F 2, F 8 och F 18 (nr 1/69)
Krigsmakten i årets "Nådiga lunta" (nr 1/69)
Statsförvaltningen (nr 3/69)
Den regionala ledningen (nr 4/69)
Vakanserna (nr 4/69)

1970
I avvaktan på särpropositioner (nr 1/70)
Pensionsåldersfrågan (nr 3/70)

1971
Luftförsvaret i framtidsperspektiv - ÖB 71 (nr 2-3/71)
Flygvapnet inför 1972 (nr 5/71)

1972
Strukturomvandling (nr 1/72)
Flygvapnet tvingas banta (nr 2-3/72)
Flygvapnet i programplan 73/78 (nr 4/72)

1973
Kring statsverkspropositionen (nr 1/73)
Fredsorganisationen (nr 2/73)

1974
FV i Statsverkspropositionen (nr 1/74)

1975
Förbandsindragningarna (nr 2/75)
Flygvapnet i "ÖB 77" (nr 3/75)
Militär teknik 1990 (nr 3/75)
Svensk försvarsindustri helt nödvändig för vår alliansfrihet (nr 4/75)

1976
Flygvapnet, flygindustrin, framtiden (nr 3/76)

1977
ÖB i försvarsfrågan (nr 2/77)
ÖB i försvarsfrågan (nr 3/77)

1978
Uppföljning av flottilorganisationen (nr 4/78)

1979
Utblick mot sekelskiftet 2000 (nr 1/79)

1980
Flygvapnet i ÖB80 (nr 3/80)

1981
Flygstaben flyttar till Bastionen (nr 3/81)

1982
Ny befälsordning (nr 2/82)

1984
ÖB:s perspektivplan del 1 (nr 2/84)

1985
Verksamhetsberättelse flygåret 1985-86 (nr 1/87)
En tillbakablick på verksamhetsåret 1984/85 (nr 4/85)

1986
BAS 90 (3/86)
Flygvapnets nya verksamhetsidé - Profil 90 (nr 3/86)
Människan i FLYG 90 (nr 3/86)
Sensorer & datorteknik - arbetsfält för FV-profiler (nr 3/86)
STRIL 90 (nr 3/86)
Flygvapnet inför försvarsbeslutet 1987 (nr 4-5/86)

1987
Verksamhetberättelse flygåret 1985-86 (nr 1/87)

1988
FV i försvarsmaktsutredning -88 (nr 3/88)
Försvarsmaktsutredning 88 - Hur påverkas FV (nr 5/88)

1989
FV:s årsredovisning 1987/88 (nr 1/89)
Flygvapnet i ÖB:s programplan 89-92 (nr 1/89)
Försvarets ADB-utveckling i förändring (nr 3/89)
Informatik - Gemensam grundsyn för utveckling och användning av datorstöd (nr 3/89)
Flygvapnet i ÖB:s framtidsrapport (nr 5/89)

1990
FV:s årsredovisning 88/89 (nr 1/90)
"Europaprojekt 2" (nr 1/90)
Flygvapnet i "ÖB 91" (nr 3/90)

1991
Flygvapnets årsredovisning 1989/90 (nr 1/91)
FV inför försvarsbeslutet -92? --- -93 (nr 2/91)
CFV särskilda yttrande över ÖB 92 (nr 3/91)
Flygvapnet i "ÖB 92" (nr 3/91)
FOA forskar om framtiden (nr 3/91)
Flygvapnet i obalans - får låg krigsduglighet (nr 4/91)
Flygvapnet inför 1992 års försvarsbeslut (nr 5/91)

1992
Flygvapnets årsredovisning 1990/91 (nr 1/92)
Flygvapnet i regeringens försvarsproposition (nr 1/92)
Flygvapnet i 1992 års försvarsbeslut (nr 2/92)
Flygvapnets årsredovisning (nr 4/92)

1993
Flygstaben upphör - Högkvarter inrättas - ÖB tar befälet (nr 1/93)
Lednings- och myndighetsorganisation (nr 1/93)
Sista chefsmötet vid flygstaben (nr 2/93)

1994
Flygvapnets årsredovisning 1992/93 (nr 1/94)
Vår nya försvarsmakt (nr 3/94)
Programplan för försvarsmakten - Försvarsmaktsplan 95 (nr 4/94)
Vad händer efter år 2000? Med blicken framåt (nr 4/94)
Försvarets årsredovisning (nr 5/94)

1995

Gripenprojektet: Kalla fakta (nr 2/95)
Inför totalförsvarsbeslutet 1996 (nr 3/95)
Inför etapp 2 och försvarsbeslutet 1996 (nr 4/95)
Flygvapnets årsredovisning (nr 5/95, 1/96)
Inför försvarsbeslutets etapp 2 (nr 5/95, 1/96)
Riksdagsbeslut om försvarsbeslutets etapp 1 (nr 5/95, 1/96)

1996
Försvarsmaktsplan 1997 - FMP 97 (nr 2/96)
Vad innebär regeringens försvarsproposition för Försvarsmakten (nr 4/96)
Människan tankemodellerna och framtiden (nr 5/96)

1997
JAS-ramen omdefinieras (nr1/97)
Flygstridskrafterna i en anpassad försvarsmakt (nr 2/97)
Flygvapnet i Försvarsmaktens årsredovisning (nr 2/97)
Försvarsmaktsplan 1998 - FMP 98 (nr 2/97)
Helt nytt högkvarter (5/97, 1/98)
Behöver luftstridskrafter kunna samverka med andra (5/97, 1/98)

1998
Flygvapnets årsredovisning (nr 2/98)
HKV årsredovisning 1997 (nr 2/98)
Nya Högkvarteret (nr 2/98)

1999
Försvarsmaktens väg mot framtiden (nr 1/99)
Även flygvapnet drabbas hårt (nr 2/99)
Försvarsmaktens ominriktning: Från invasionsförsvar till insatsförsvar (2/99)
Fem flottiljer - Åtta Gripen-divisioner (nr 4/99)

2000
Utveckling - avveckling (nr 1/00)
Flygvapnet styr mot nya mål (nr 2/00)

2001
En tydligare bild (nr 1/01)
Flygvapnet sparar kraftigt (nr 1/01)
Situationen är allvarlig (nr 2/01)
Verksamhet i höst (nr 2/01)
Luftstridskrafternas framtida användning (nr 3/01)

2002
Budgeten höll (nr 1/02)
Försvarsmakten i förändring (nr 3/02)
Ny ledningsstruktur skapar nya möjlighetet (nr 3/02)
Inför försvarsbeslutet 2004 (nr 4/02)

2003
Flygvapnets verksamhet 2003 (nr 1/03)
Minskad flygtid men utbildning prioriteras (nr 3/03)
Utveckla förmågan att hantera asymmetriska hot (nr 4/03)